Evidenco o nabavi in prodaji blaga in trgovinskih storitvah (evidenco vodenja trgovskega blaga) je dolžan voditi trgovec, ki trguje z blagom na drobno ali na debelo ali opravlja trgovske storitve Trgovec vodi evidenco za vsak prodajni objekt posebej, če ima prodajni objekt več oddelkov, se vodi evidenca za vsak oddelek. Evidenca mora biti na razpolago inšpekcijskemu organu na mestu vodenja evidence na dan inšpekcijskega pregleda.

Evidence o blagu morajo vsebovati:

Podatke o začetnem stanju blaga
Podatke o nabavi in prodaji blagi
Podatki o spremembi cen blaga
Podatke o vrnitvi blage
Podatke o primanjkljaju, presežku in odpisu
Podatke o premikih blaga med prodajnimi objekti ali oddelki.
Evidenca o trgovinskih storitvah mora vsebovati podatke o opravljenih trgovinskih storitvah.

Spremembe v evidenci se vpišejo na podlagi popisa, vrnitve blaga na podlagi dokumenta o vračilu. Primanjkljaj, presežek ali odpis se vpiše na podlagi zapisnika.

Knjigovodske listine, ki so osnova za vodenje evidence se morajo hraniti v skladu z računovodskimi standardi in to v istem objektu kot evidenca ali na sedežu trgovca oziroma na mestu vodenja poslovnih knjig.

Prevzemni dokument je knjigovodska listina, ki jo sestavi trgovec za prevzeto blago pred njegovo oddajo v prodajo. Trgovec na drobno lahko sestavi prevzemni dokument za prodajo dnevno-informativnega tiska en dan po dnevu oddaje tega blaga v prodajo.

Prevzemni dokument mora vsebovati naslednje podatke:

številko in datum prevzemnega dokumenta,

ime dobavitelja,
številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
ime, mersko enoto, količino, nabavno ceno in prodajno ceno blaga,
nabavno vrednost blaga,
prodajno vrednost blaga.
Evidence se zaključijo najmanj enkrat letno z uskladitvijo z dejanskim stanjem na zadnji dan obdobja. Ob prenehanju dejavnosti trgovca oziroma posameznega prodajnega objekta ali oddelka se končajo z dnem, ko se je prenehala opravljati dejavnost. Pred zaključkom evidenc nabave in prodaje blaga je treba narediti popis po predpisih o računovodstvu v skladu z računovodskimi standardi in stanje, ugotovljeno s popisom, primerjati s stanjem v evidencah. Razlike, ugotovljene s popisom, se vpišejo v evidence, preden so zaključene. Evidence se hranijo najmanj pet let po poteku poslovnega leta, na katero se nanašajo.